Όροι συμμετοχής διαγωνισμών

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία Largovidiaria Nord, από εδώ και στο εξής θα διενεργεί προωθητικές ενέργειες/διαγωνισμούς υπό τους ακόλουθους όρους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
  2. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα του διαγωνισμού με τα στοιχεία τους και να αποδεχθούν τους όρους.
  3. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής. Οι νικητές θα κληρωθούν ανάμεσα από όσους έχουν συμμετάσχει συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα του διαγωνισμού με αυτοματοποιημένη και τυχαία επιλογή μέσω ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου ή μέσω email για την παραλαβή του δώρου τους.
  4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και Α’ βαθμού.
  5. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση. Διευκρινίζεται επίσης ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
  6. Ο Διοργανωτής των διαγωνισμών Largovidiaria Nord, δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Ο Διοργανωτής δικαιούται επίσης να χρησιμοποιεί και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται ο Διοργανωτής. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον Διοργανωτή είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στον Διοργανωτή.

7.Αυτός ο διαγωνισμός δεν υποστηρίζεται, χορηγείται ή σχετίζεται, με οποιοδήποτε τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι διαγωνιζόμενοι, προορίζονται για το SmileFamily.gr και το Facebook δεν λαμβάνει καμία πληροφορία από την συγκεκριμένη φόρμα.